Szybki kontakt

Rafał
tel. 604 759 573
tel. 728 860 863

Marcin
tel. 696 476 680

Beata
tel. 696 061 211

Polityka prywatności

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych na podstawie artykułu RODO 13

 

1

Administrator danych osobowych

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Firma handlowa „Boss” s.c. spółka cywilna z siedzibą w Krośnie (38-400) przy ul. Krakowskiej 103a posługująca się numerem NIP 684-18-69-604 oraz numerem REGON 370361932 Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 1. listownie na adres: Dział Obsługi Klienta, Firma Handlowa „Boss” s.c Krakowska 103a, 38-400 Krosno
 2. przez formularz kontaktowy na stronie www.i-outdoor.pl
 3. przez e-mail: islandoutdoor@o2.pl
 4. telefonicznie: +48 604-759-573

 

 

2

Źródła danych osobowych

 

Dane znajdujące się w naszej dyspozycji otrzymaliśmy od Ciebie w związaku z wystąpieniem nastepujących zdarzeń:

 1. Założeniem przez Ciebie konta w sklepie internetowym www.i-outdoor.pl
 2. Realizacją transkacji zakupu towarów (wykonanie umowy kupna-sprzedaży)
 3. Odstąpieniem przez Ciebie od umowy zawartej na odległość
 4. Zgłoszeniem przez Ciebie reklamacji dotyczących zakupionych towarów

 

 

3

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

oraz podstawa prawna przetwarzania

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 1. umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z i-outdoor.pl w tym dokonywania transakcji i płatności za towary zakupione w w sklepie www.i-outdoor.pl
 2. zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 3. obsługi reklamacji w sklepie www.i-outdoor.pl w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 4. obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 5. kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

 

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu www.i-outdoor.pl którym jest:

 1. monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie Twoją aktywnością na www.i-outdoor.pl;
 2. dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach www.i-outdoor.pl
 3. prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług;
 4. kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;
 5. zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 6. prowadzenie badań i analiz sklepu www.i-outdoor.pl, między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 7. obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 8. organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 9. windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 10. prowadzenie analiz statystycznych;
 11. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 1. zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 2. organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 3. umożliwienia kontaktu organizacji pożytku publicznego w przypadku dokonania przez Ciebie wpłaty na platformie charytatywni.allegro.pl czy dostosowywania ofert i usług zgodnie z Twoją uprzednią aktywnością.

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

 

4

Konieczność podania danych osobowych

 

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 1. przy założeniu konta (imię i nazwisko, adres e-mail, hasło)
 2. do realizacji dostawy (ulica, numer budynku i lokalu, kod pocztowy, miejscowość)
 3. do wystawienia faktury zakupu na osobę fizyczną (imię i nazwisko, ulica, numer budynku i lokalu, kod pocztowy, miejscowość)
 4. do wystawienia faktury zakupu na osobę prawną (nazwa firmy, ulica, numer budynku i lokalu, kod pocztowy, miejscowość, numer NIP)

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać ze sklepu www.i-outdoor.pl.

 

Dodatkowo prosimy o podanie numeru telefonu. Podanie tej informacji jest dobrowolne, ale jej brak może utrudnić kurierowi skontaktowanie się z Tobą w celu dostarczenia przesyłki z zakupionymi towarami

 

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

 

Ponadto prosimy o podanie takich informacji jak płeć i wiek. Podanie tych informacji jest dobrowolne.

 

5

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

 

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szcze-gólną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 3. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 6. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

 

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 1. w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 2. w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 3. w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 4. w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

6

Informacje dotyczące profilowania

 

Na podstawie Twoich danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie. Dokonujemy profilowania, aby odpowiednio dobrać materiały komunikacyjne i promujące działalność administratora danych. Na podstawie Twojego profilu będziemy dobierać odpowiednie treści materiałów informacyjnych i promocyjnych. Do profilowania wykorzystujemy następujące dane:

 1. numer klienta,
 2. imię i nazwisko,
 3. wiek,
 4. płeć,
 5. adres zamieszkania (miejscowość i kod pocztowy)

 

Ponadto przy profilowaniu bierzemy pod uwagę dane statystyczne dotyczące zachowania na stronach www i aplikacjach mobilnych.

 

7

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

 

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 3. zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 4. statystycznych i archiwizacyjnych,
 5. maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

 

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

 

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym campus.com.pl zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

8

Odbiorcy Twoich danych osobowych

 

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają:

 1. usługi płatnicze,
 2. usługi spedycyjne i transportowe,
 3. wspomagają obsługę użytkowników campus.com.pl,
 4. wspierają promocję ofert,
 5. współpracują w ramach kampanii marketingowych.

 

Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać zniżki oraz informacje o promocjach i wyprzedażach.

Witaj

HIT:
Obuwie oraz kurtki znanych cenionych marek w bardzo dobrych cenach
ISLAND OUTDOOR