Szybki kontakt

Rafał
tel. 604 759 573
tel. 728 860 863

Marcin
tel. 696 476 680

Beata
tel. 696 061 211

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ISLAND OUTDOOR

_________

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.I-OUTDOOR.PL

 Obowiązujący od dnia 23.10.2020 r.

I.  Informacje ogólne

1. Sklep internetowy ISLAND OUTDOOR działający pod adresem www.i-outdoor.pl  jest prowadzony przez Marka Wasylewicza i Stanisława Klamuta prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Handlowa S.C. BOSS z siedzibą w Krośnie, ul. Krakowska 103, 
38 – 400 Krosno

NIP: 6841869604, REGON: 370361932

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki – numer ewidencyjny Marek Wasylewicz 9502/2001, Stanisław Klamut 9500/2001 wydany przez Prezydenta miasta Krosna.

2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1 )    Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach sklepu internetowego.

2)     Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3)     Sklep internetowy – serwis internetowy należący do Sprzedawcy dostępny pod adresem www.i-outdoor.pl za pośrednictwem którego Klient może w zakupić od Sprzedawcy towary.

4)     Sprzedawca – Wasylewicza Marek, Klamut Stanisław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Handlowa Boss - Marek Wasylewicz, Klamut Stanisław z siedzibą w Krośnie, ul. Krakowska 103, 38 – 400 Krosno, NIP: 6841869604, REGON 370361932 .

5)     Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego i-outdoor.pl.

6)     Towary - materialne rzeczy ruchome oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym i-outdoor.pl, szczegółowo określone w zamówieniu.

7)     Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

8)     Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.

9)     Zamówienie – oświadczenie woli Konsumenta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.

3. Niniejszy zapis stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

4. Regulamin określa zasady dokonywania przez Marka Wasylewicza i Stanisława Klamuta prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Handlowa Boss Marek Wasylewicz, Klamut Stanisław z siedzibą w Krośnie sprzedaży towarów na odległość, za pośrednictwem sklepu internetowego i-outdoor.pl a także do korzystania przez Klientów z oferowanych za jego pośrednictwem usług świadczonych drogą elektroniczną.

5. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu internetowego i-outdoor.pl jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja.

6. Przekazując swoje dane w ramach korzystania ze strony, Klient ma obowiązek podawania informacji prawdziwych. Klient nie może przekazywać treści niezgodnych z prawem a w szczególności:

- treści powszechnie uznanych za obraźliwe lub sprzeczne z dobrymi obyczajami,

- treści zawierających informacje nieprawdziwe,

- treści zawierających informacje niechciane,

- treści lub/oraz plików, które mogą zakłócić prawidłowe funkcjonowanie strony.

W przypadku naruszenia przez Klienta powyższych postanowień, Sprzedawca może zablokować dostęp Klienta do strony, zablokować konto Klienta a także powiadomić właściwe organy o stwierdzeniu lub podejrzeniu naruszenia przepisów prawa. Ponadto Sprzedawca może domagać się naprawienia szkody poniesionej w wyniku bezprawnych działań Klienta a jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę poniesioną przez Klienta w wyniku jego działań niezgodnych z niniejszym postanowieniem lub innych działań stanowiących naruszenie prawa.

7. Sprzedawca prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

8. Informacje o dostępnych w sklepie internetowym i-outdoor.pl produktach, w tym podany dokładny opis, właściwości towaru, materiały z których jest wykonany oraz widoczne przy produkcie ceny nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Poczytuje się je za zaproszenie do zawarcia umowy.


II.  Warunki sprzedaży

1. Wszystkie ceny towarów podawane są w walucie złotych polskich i zawierają należne podatki.

2. Na wartość zamówienia składają się: cena zamówionego towaru oraz koszty dostawy. Koszty dostawy i pakowanie uzależnione są od wybranej przez Klienta formy przesyłki oraz od formy płatności.

3. Oferta oraz informacja o cenie zakupu towaru, uwidoczniona przy produkcie na stronie sklepu internetowego i-outdoor.pl, ma charakter wiążący w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

4. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej sklepu internetowego i-outdoor.pl zamieszczone są przy prezentowanym towarze.

5. Potwierdzeniem otrzymania przez Sprzedawcę oferty Klienta będzie komunikat nadany drogą e-mailową na adres podany w formularzu zamówienia, potwierdzający ilość produktów, wartość zamówienia, rodzaj dostawy oraz płatności a także dane teleadresowe Klienta.

6. W przypadku towarów występujących w różnych wariantach (np.: rozmiar, pojemność, długość, itp.) ceny mogą różnić się w zależności od wskazanego wariantu. W takich przypadkach, ostateczne ceny konkretnych opcji są jasno wyszczególnione i są widoczne w momencie dodawania towaru do koszyka zamówień.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian zarówno w cenach towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego, wprowadzania nowych towarów oraz ich usuwania z oferty, a także zmian w wysokości opłat za transport, dostawę, czy usługi pocztowe z zastrzeżeniem, że zmiany te nie naruszają praw osób, które złożyły zamówienie on-line bądź zawarły umowę sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedawcę przed dokonaniem w/w zmian.

8. Ostateczna cena jest każdorazowo potwierdzana Klientowi w momencie wyboru przycisku  „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” przed ostatecznym wysłaniem zamówienia.

9. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro”
III. Składanie zamówienia

1. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową sklepu – www.i-outdoor.pl.

2. Złożenie zamówienia uwarunkowane jest zapoznaniem się i akceptacją regulaminu sklepu internetowego.

3. Klient może złożyć zamówienie on - line bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu internetowego i-outdoor.pl lub też zarejestrować Konto Klienta.

4. Podczas składania zamówienia niezbędne jest określenie w formularzu zamówienia:
- nazwy, koloru, rozmiaru i ilości produktu,
- imienia i nazwiska odbiorcy,
- adresu dostawy,
- telefonu kontaktowego odbiorcy,
- adresu e-mail zamawiającego.

5. Klient może założyć swoje konto dokonując rejestracji w systemie sklepu internetowego i-outdoor.pl, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (w szczególności podanie danych osobowych, adresu e-mail, telefonu kontaktowego). Zarejestrowany użytkownik może w każdej chwili zmieniać zapisane dane bądź też trwale je usunąć.

6. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego i-outdoor.pl przez zarejestrowanego Klienta odbywa się poprzez:                                                                                            

a) zalogowanie się Klienta do swojego konta w sklepie z wykorzystaniem podanego w procesie rejestracji loginu i hasła dostępu,
b) dokonanie wyboru produktów, ich właściwości (rozmiar, kolor) oraz ilości, korzystając z katalogu produktów dostępnych w sklepie,
c) wybór przez Klienta formy płatności, sposobu dostawy, adresu do wysyłki a także zatwierdzenie dokonanego wyboru produktów,
d) aktywowanie przez Klienta funkcji link aktywacyjny (przychodzi na maila po rejestracji).

7. Zamówienie towaru z pominięciem procedury rejestracyjnej możliwe jest, gdy zostanie dokonane zgodnie z zasadami określonymi w ust.4.

8. W koszyku zamówień Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy oraz formy płatności. Przedstawiona informacja na temat całkowitej wartości zamówienia uwzględnia wszelkie dodatkowe opłaty za transport, dostawę czy inne koszty.

9. W trakcie składania zamówienia Klient ma możliwość zmiany swoich danych adresowych, dokonania zmian w wyborze produktu, jak również wycofania całości zamówienia, do momentu naciśnięcia na przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu internetowego i-outdoor.pl pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

10. Po złożeniu zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca złożenie zamówienia. Wiadomość ta zawiera następujące informacje:

 • Numer zamówienia
 • Data zamówienia
 • Koszt przesyłki
 • Wartość zamówienia do zapłaty
 • Rodzaj przesyłki
 • Rodzaj płatności
 • Szczegóły zamówienia
 • Dane adresowe odbiorcy towaru

Wiadomość ta zawiera także link aktywacyjny. W celu potwierdzenia zamówienia wymagane jest aktywowanie przez Klienta funkcji „link aktywacyjny”. Zamówienie, które nie zostało potwierdzone w ciągu 3 dni od daty złożenia, nie będzie realizowane. Z chwilą aktywacji funkcji „link aktywacyjny”, Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży wykazanych w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia produktów, na warunkach wskazanych w formularzu zamówienia oraz w niniejszym Regulaminie.

11. Zamówienia na towary złożone na stronie internetowej sklepu internetowego Sprzedawcy i-outdoor.pl przyjmowane są 24 godziny na dobę przez cały rok,z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie sklepu internetowego.

12. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez: udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie sklepu internetowego i-outdoor.pl, przesłanie Konsumentowi wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia, a także poprzez dołączanie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji zawartej umowy sprzedaży. Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym sklepu internetowego Sprzedawcy.

13. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:

a) telefon komórkowy -  +48 604-759-573

b) e-mail – islandoutdoor@o2.pl

c) adres korespondencyjny - F.H BOSS, ul. KRAKOWSKA 103, 38-400 KROSNO.


IV. Realizacja zamówienia

 1. Sprzedawca dostarcza towary poprzez przeniesienie fizycznego posiadania towarów lub kontroli nad nimi na Klienta, bez zbędnej zwłoki, po zawarciu umowy, jednak nie później niż w terminie 30 od dnia zawarcia umowy.

2. Przewidywany czas nadania przesyłki zawierającej zamówione produkty wynosi:

 • Do 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie, w przypadku gdy Klient jako formę płatności wybrał przedpłatę na konto bankowe.
 • Do 2 dni roboczych w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 • Do 1-2 dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia przez Klienta, w przypadku gdy Klient jako formę płatności wybrał pobranie.

3. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Klienta. 

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku gdy dane podane przez Klienta są niepełne, błędne oraz wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości lub gdy w ciągu 3 dni od daty złożenia, zamówienie nie zostanie przez Klienta potwierdzone. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji zamówienia Sprzedawca za pośrednictwem sklepu internetowego powiadomi Klienta ze wskazaniem przyczyny.

5. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i nie ma możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar – Sprzedawca zwróci Klientowi należność za towar w ciągu 14 dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki z powodu podania błędnego adresu przez Klienta. W razie wystąpienia w/w przypadku Klient powinien ponownie uiścić opłatę za przesyłkę, gdyż w przeciwnym wypadku zamówienie zostanie anulowane.


V. Warunki płatności i wysyłki towaru

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony towar:

- gotówką, przy odbiorze przesyłki z towarem zakupionym za pobraniem,
- gotówką w siedzibie sklepu przy odbiorze zamówionego towaru,
- przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy przed wysłaniem towaru,

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Klienta oraz numer zamówienia otrzymany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.   

2. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem:
-  firmy kurierskiej Inpost

3. Klient dokonuje wyboru formy zapłaty w trakcie składania zamówienia.

4. Koszt dostawy zależny jest od łącznej ceny zamawianych towarów, formy dostawy oraz formy płatności. Kalkulacja ostatecznego kosztu dostarczenia dokonywana jest na pierwszym etapie składania zamówienia on-line (w koszyku zamówień).

5. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu.  Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.

6. Dostawa towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w potwierdzonym zamówieniu.

7. Możliwy jest odbiór osobisty zamówionego towaru pod adresem: ul. Krakowska 103, 
38 – 400 Krosno – w dni robocze (tj. od poniedziałku – do piątku) w godzinach od 10:00 – 18:00. Klient nie ponosi wówczas kosztów przesyłki. Aby odebrać towar należy mieć wydrukowany e-mail z potwierdzeniem, że zamówienie jest zrealizowane i oczekuje na odbiór w sklepie. W przypadku osobistego odbioru towaru obowiązujące formy płatności to płatność gotówką.

8. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez przewoźnika, Klient zobowiązany jest sprawdzić w obecności przewoźnika kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego i stan zamówionego towaru.

9. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient winien sporządzić wraz z przewoźnikiem protokół szkody w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisanych przez Klienta oraz przewoźnika a także skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Numery kontaktowe znajdują się stronie internetowej sklepu.

10. Do sprzedaży promocyjnej i wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień Konsumentów następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.


VI. Reklamacje

1. Wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym Sprzedawcy i-outdoor.pl pochodzą z legalnego źródła i są oryginalne. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi towaru bez wad fizycznych i prawnych.  

2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji na postawie rękojmi jeżeli towar konsumpcyjny ma wadę fizyczną lub prawną w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny ( Dz.U. z 2014, poz.121).

a. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej wtedy, gdy rzecz:

- nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć,

- nie ma właściwości, o których Konsument został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę,

nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy okazji zawierania umowy, jeśli przedsiębiorca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

- została wydana kupującemu w stanie niezupełnym.

b. Wada prawna, może polegać na tym, że kupiony przez Konsumenta towar:

- jest własnością osoby trzeciej,

- jest obciążony prawem osoby trzeciej,

- cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

3. Jeżeli Klientem jest konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza produkt do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na sprzedanym produkcie swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy sprzedaży.

5. Sprzedawca odpowiada za sprzedany towar w przypadku stwierdzenia wady przed upływem dwóch lat od wydania towaru Klientowi, przy czym termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.

6. Jeżeli Klientem jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania sprzedanego produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.

7. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym produkcie w tej samej chwili.

8. W przypadkach stwierdzenia istnienia wady fizycznej lub prawnej przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy, Klient zawiadamia o tym Sprzedawcę poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego w regulaminie na stronie sklepu internetowego i-outdoor.pl.

9. W  przypadku wystąpienia wady Klient może żądać jednego z czterech działań:

- wymiany towaru na nowy,

- naprawy towaru,

- obniżenia ceny,

- odstąpienia od umowy.

Uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługuje, gdy wada jest istotna.

10. Jeżeli Klient żąda wymiany towaru lub jego naprawy, sprzedawca powinien wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli wybór wskazany przez Klienta byłby niemożliwy do zrealizowania dla sprzedawcy lub wymagał nadmiernych kosztów. Odmawiając sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie.

11. Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy sprzedaży, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady.

12. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę zgodnie z postanowieniami powyżej usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

13. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych Klientowi w stosunku do ich wizerunków zamieszczonych w katalogu sklepu internetowego i-outdoor.pl, które to różnice mogą wynikać z parametrów monitora Klienta. Powyższe różnice nie stanowią podstawy do złożenia reklamacji z powołaniem się przez Klienta na niezgodność towaru z umową.

14. Gdy przedmiotem umowy sprzedaży są produkty oznaczone tylko co do gatunku albo produkty mające powstać w przyszłości, Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy. Przepisu tego nie stosuje się, gdy Klientem jest konsument.

15. Towar reklamowany należy odesłać na adres:

F.H BOSS s.c., ul. Krakowska 103, 38-400 Krosno

16. Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon lub kopię faktury VAT. Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza reklamacyjnego, który należy wysłać wraz z reklamowanym towarem. Formularz reklamacyjny dostępny jest w załączniku niniejszego  regulaminu oraz na stronie sklepu internetowego i-outdoor.pl. Reklamowany towar powinien być czysty. Przed wysyłką towaru prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny.

17. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia dostarczenia reklamowanego towaru wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem reklamacyjnym. >> formularz <<

18. Koszty wymiany lub naprawy towaru ponosi Sprzedawca. Klient w razie odstąpienia od umowy albo żądania wymiany lub naprawy towaru, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy towar do miejsca oznaczonego w regulaminie.

19. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym i-outdoor.plSprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (dot.reklamacji).

20. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (tj. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania) chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Klienta o konieczności poniesienia tych kosztów.

21. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił.

22. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

23. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

- Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

- Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

- Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).


VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

- dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub przez wskazaną przez niego osobę trzecią,

- dla umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części albo polega na regularnym dostarczaniu towarów  przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów.

2. Jeżeli Konsument nie został poinformowany przez Sprzedawcę o prawie odstąpienia od umowy może skorzystać z tego uprawnienia w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Jeżeli jednak Konsument został poinformowany przez Sprzedawcę o prawie odstąpienia od umowy w tym okresie, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia Konsumentowi informacji.

3. Uprawnienia opisane w niniejszej części VII nie dotyczą Klientów, którzy dokonali transakcji w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

4. Konsument może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie to można złożyć przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, który zamieszczony jest w załączniku >> formularz << do niniejszego regulaminu oraz na stronie sklepu internetowego i-outdoor.pl a także przez złożenie oświadczenia na piśmie wysłanego pocztą na adres:

F.H BOSS S.C Wasylewicz Marek, Klamut Stanisław, ul. Krakowska 103, 38-400 Krosno.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. Konsument może skorzystać z uprawnienia do odstąpienia od umowy tylko w przypadku umów zawartych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są do zwrotu wzajemnych świadczeń.

8. Zwrotu towaru należy dokonać na adres:

F.H BOSS s.c. Wasylewicz Marek, Klamut Stanisław, ul. Krakowska 103, 38-400 Krosno

9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru.

10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym i-outdoor.plSprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

12. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (tj. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania) chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

13. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru.

14. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy za towar oraz kosztów jego wysyłki do czasu otrzymania przez Konsumenta towaru lub potwierdzenia jego nadania.

15. Konsument jest odpowiedzialny wobec sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób. Ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. Jeśli tak robi, Sprzedawca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.

16. Do odstąpienia od umowy nie jest konieczny tzw. paragon – wystarczy inny dowód zakupu - który jednoznacznie potwierdza, iż nabyto towar u Sprzedawcy (może to być np. wyciąg z karty, faktura VAT). Towar nie musi być przesłany w oryginalnym opakowaniu.

17. Sklep internetowy i-outdoor.pl nie przyjmuje zwrotów za pobraniem na jego koszt.

18. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

11) zawartej w drodze aukcji publicznej,

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


VIII. Wymiana towaru

1. Możliwa jest wymiana towaru na inny rozmiar lub model dostępny w naszym sklepie internetowym i-outdoor.pl.  

2. Na adres poczty elektronicznej sklepu internetowego i-outdoor.pl należy wysłać e-maila z informacją wyrażającą wolę wymiany przez Klienta zakupionego towaru na inny i zaliczenia należnej mu kwoty jako przedpłaty na rzecz nowego zamówienia. Należy także podać model, rozmiar oraz kolor na jaki towar ma zostać wymieniony. Wymiana będzie możliwa po potwierdzeniu drogą e-mailową, przez Sprzedawcę dostępności produktu na który ma być dokonana wymiana.

3. Wymiana towaru jest możliwa tylko w przypadku, gdy towar nie był używany ani w żaden sposób nie został uszkodzony. Klient zobowiązany jest do wysłania towaru wraz z paragonem fiskalnym, kopią faktury VAT lub wyciągiem z karty płatniczej. Towar powinien zostać odesłany przez Klienta w takim stanie, w jakim został zakupiony oraz powinien posiadać komplet metek. Do zwracanego produktu Klient powinien dołączyć wypełniony i podpisany formularz odstąpienia od umowy i wymiany towaru a także  pełne wyposażenie dodatkowe, które Klient otrzymał.

4. Formularz odstąpienia od umowy i wymiany towaru zamieszczony jest na stronie internetowej sklepu i-outdoor.pl.

5. Towar należy odesłać na adres:

F.H BOSS WASYLEWICZ MAREK, KLAMUR STANISŁAW,  ul. KRAKOWSKA 103,  38-400 KROSNO.

6. Koszty odesłania wymienianego towaru ponosi Klient.

7. W przypadkach gdy wartość nowego zamówienia jest wyższa aniżeli płatność rozliczana na skutek odstąpienia, Klient dopłaca brakującą kwotę. W przypadkach gdy wartość zamówienia jest niższa aniżeli płatność rozliczana na skutek odstąpienia, Sprzedawca dokonuje zwrotu nadpłaty w takiej formie płatności jaka została wskazana przez Klienta (przelew na konto bankowe lub przekaz pocztowy).

8. Koszty wysyłki wymienionego towaru ponosi Sprzedawca.

IX. Polityka Cookies

1. Witryna internetowa automatycznie gromadzi informacje zawarte w plikach cookies. Jest to jedyna informacja zbierana w sposób automatyczny. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika witryny. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika witryny pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator witryny F.H. BOSS Wasylewicz Marek, Klamut Stanisław z siedzibą w Krośnie przy ulicy Krakowska 103a,

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Witryny do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

3. Często przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy witryny mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

X. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych a w szczególności: imienia i nazwiska, pełnego adresu w tym adresu e-mail oraz numeru telefonu, przez administratora danych osobowych Firmę Handlową Boss Wasylewicz Marek, Klamut Stanisław z siedzibą w Krośnie przy ul. Krakowska 103. Podanie przez Klienta danych osobowych, oznaczonych w formularzu rejestracyjnym oraz w formularzu zamówienia gwiazdką,  jest niezbędne do realizacji przez Sprzedawcę składanych przez Klienta zamówień.

2. Administrator danych, na podstawie stosownych umów pisemnych, zawartych zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi, co nie wyłącza odpowiedzialności administratora za przestrzeganie przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)

3. Klient, który zamierza otrzymywać bieżące informacje handlowe dotyczące promocji i aktualności w sklepie internetowym i-outdoor.pl, powinien wpisać na stronie internetowej sklepu w zakładce newsletter adres mailowy, na który chce otrzymywać takie informacje drogą elektroniczną i/lub zaznaczyć w odpowiednim okienku, aktywnym przy zakładaniu konta lub składaniu Zamówienia bez założonego konta, chęć otrzymywania takich informacji

4. Dane osobowe Klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione zgodnie z przepisami prawa, przed dostępem do nich osób nieuprawnionych.

5. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych podanie danych osobowych jest dobrowolne a Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełniania a także zmiany, jak również żądania ich usunięcia.

 

XI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą Wasylewicz Marek, Klamut Stanisław prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Handlowa – Boss s.c. w Krośnie, ul. Krakowska 130a, 38 – 400 Krosno. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.

3. Do korzystania ze sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

4. Zgodnie z treścią obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) wskazuje się wymagania technicznie niezbędne, jakie powinien spełniać komputer oraz oprogramowanie Klienta aby móc korzystać z zakupów w naszym sklepie internetowym:

Komputer:

Komputer klasy PC z procesorem klasy Pentium II 300MHz lub lepszym;64 MB pamięci RAM lub więcej;
Karta graficzna min. SVGA pracująca co najmniej w rozdzielczości 800x600 px;
Monitor kolorowy pracujący w rozdzielczościach 800x600 px lub wyższych;
Klawiatura i mysz;

Parametry łącza internetowego:
Połączenie internetowe o przepustowości co najmniej 56 kbps (zalecane 128 kbps);

Oprogramowanie:
System operacyjny pracujący w trybie graficznym w rozdzielczości 800x600 px lub wyższej (np. Microsoft Windows 9x / 2000 / XP).
Przeglądarka internetowa pracująca w trybie graficznym, obsługująca technologie:
- java script
- bezpieczne połączenia SSL
- cookie
(np.: Microsoft Internet Explorer 6)

Strona internetowa została przetestowana na komputerach zgodnych z w/w specyfikacją, jednakże nie oznacza to, że nie będzie działała na komputerach innych niż PC lub komputerach PC nie spełniających minimalnych wymagań.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu sklepu internetowego z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego www.i-outdoor.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu internetowego www.i-outdoor.pl przez okres co najmniej 7 kolejnych dni kalendarzowych. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

7. Zakazuje się  osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta  (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).

9. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie sklepu internetowego i-outdoor.pl, używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117)

10. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

_____________________________________________

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać zniżki oraz informacje o promocjach i wyprzedażach.

Witaj

HIT:
Obuwie oraz kurtki znanych cenionych marek w bardzo dobrych cenach
ISLAND OUTDOOR